Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość określoną w księdze OP1U/00036401/2, w miejscowości Nowa Wieś

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

III  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości nie zabudowanej położonej w miejscowości Nowa Wieś obejmującej działkę numer 11 o powierzchni 0.5000 ha, km 1, księga wieczysta numer OP1U/00036401/2. Działka niezabudowana, położona w regionie wiejskim w otoczeniu zabudowy mieszanej. Dojazd dogodny, uzbrojenie sieciowe działki: energia elektryczna i woda - w bliskości. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś  działka numer 11 oznaczona jest symbolem MM - teren zabudowy mieszanej w części  120 m2 RP - tereny użytków  rolnych w części 3200 m2 oraz ZN - tereny zieleni nieuporządkowanej w części 600 m². Przedmiotowa  nieruchomość stanowi  mienie komunalne  Gminy   Domaszowice  nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto                                    25 000,00 zł

Wysokość wadium                                                                      2 500,00 zł

Minimalne postąpienie                                                                  300,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 4 grudnia 2015 r. o godzinie 13.15 w Sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 30 listopada 2015 roku. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu  oraz koszty geodezyjne w kwocie 396,00 zł płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

 Wójt  Gminy

Zenon Kotarski

Domaszowice 2015-11-02                                      

Wersja XML