Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOMASZOWICACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY - rozstrzygnięty


PDFInformacja o wyniku naboru - asystent rodziny.pdf


Projekt lub stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu  Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020,
Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOMASZOWICACH OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ASYSTENT RODZINY.

1. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

Posiada wykształcenie:

 1. Wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

 2. Wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

- Posiada obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

- korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych

- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

- cieszenie się nieposzlakowana opinią

- Prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu;

- Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

- Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

- Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

2. Wymagania dodatkowe:

1. Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

2. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

3. Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;

4. Umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną;

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

2. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu, problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;
 3. Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej rodzin;
 4. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu zatrudnienia;
 5. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 6. Prowadzenie indywidualnych konsultacji i dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
 7. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 8. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym działającym na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 9. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 
 10. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 11. Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

4. Informacje dodatkowe:

 1. Praca asystenta rodziny w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku     (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru)
 2. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent    nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

5.  Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. CV ze zdjęciem;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
 5. kwestionariusz osobowy
 6. kserokopia prawa jazdy
 7. Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje  z zakładów pracy;
 8. Oświadczenie pisemne  o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 9. W przypadku zawarcia umowy kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach, ul. Główna 24 A, 46 – 146 Domaszowice do dnia 27.04.2016 r. z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko: asystent rodziny.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Bożena Białkowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 77 419 44 51.

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz u. z 2015 poz. 2135.)”

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice www.bip.domaszowice.pl oraz na tablicy informacyjnej  i stronie internetowej Urzędu www.domaszowice.pl.


Domaszowice, 21.04.2016 r.

Kierownik Ośrodka

Pomocy Społecznej

/-/ Bożena Białkowska

 

 

 

 

Wersja XML