Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienia, postanowienia i decyzje środowiskowe

 

PDFInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych do cieku Oziąbel.pdf


PDFZawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na likwidację studni nr 1, 2, 3 i 4 ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny


PDFObwieszczenie o wydanych pozwoleniach wodnoprawnych FermaPol Zalesie.pdf

PDFOBWIESZCZENIE o wszczęciu na wniosek PPH FERMA-POL uzupełnionego postępowania administracyjnego.pdf


Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 8 października 2019 r., znak GL.RUZ.421.121.2019.AT/TS (załącznik nr 1) o wszczęciu postępowania w sprawie o:

  1. wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – studni wierconych nr 1b, 2b i 4a;
  2. wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór czwartorzędowych wód podziemnych za pomocą studni wierconych nr 1b, 2b i 4a (podstawowe) oraz istniejących studni 1a i 2a (awaryjne), dla potrzeb zaopatrzenia w wodę ludności i zwierząt gospodarskich oraz uzdatniania o dostarczania wody;
  3. wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w pkt. I.1 decyzji wojewody opolskiego z dnia 12 stycznia 2006 r. znak ŚR.III-MJP-6811-187/05, na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych.

PDFZAŁĄCZNIK 1.pdf


PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie ujęcia wody w Siemysłowie GL.ZUZ.3.421.133.2019.DP.pdf


Domaszowice, 22.03.2019 r.

OŚ.6220.3.2019.MK

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek nr Ldz. 102/03/2019, złożony w dniu 20.03.2019 r., przez Polskie Biogazownie „Energy-Zalesie”, Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja Biogazowni rolniczej w zakresie dozowania substratów i magazynowania nawozów organicznych”.

W pokoju nr 12 Urzędu Gminy Domaszowice można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.


PDFZawiadomienie RDOŚ w Opolu stron postępowania w sprawie linia kolejowej Kluczbork - Wrocław.pdf

PDFPostanowienie o odstąpieniu od raportu - FermaPol Zalesie podłaczenie studni.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie - Podłaczenie studni dla Ferma-Pol w Zalesiu.pdf


 


Domaszowice, dnia 27.11.2017 r.

OŚ.6220.5.2017

ZAWIADOMIENIE

o sposobie i miejscu składania uwag i wniosków

 Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)  zawiadamiam o możliwości  składania uwag i wniosków w ramach wszczętego postępowania na wniosek złożony w dniu 29.08.2017 r., przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FERMA-POL” Sp. z o.o. Zalesie, 46-146 Domaszowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja i przebudowa instalacji do hodowli i chowu świń PPH Ferma-Pol Sp. z o.o. w Zalesiu”.

W pokoju nr 12 Urzędu Gminy Domaszowice można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres , w terminie od 29.11.2017 r. do 29.12.2017 r.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Tomasz Dłubak

Zastępca Wójta Gminy Domaszowice

Opracował: MK.


OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w związku z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego

zawiadamia

o możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”, którego integralną część stanowi Plan Działań Krótkoterminowych.

Zgodnie z art. 91 ust. 1, 5 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 13 listopada 2017 r. podjął uchwałę nr 4622/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej” i skierowania go do konsultacji społecznych.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (adres: Opole, ul. Hallera 9, budynek A, pok. 108) oraz na stronie internetowej (www.bip.opolskie.pl w zakładce Menu podmiotowe – Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska – Programy Ochrony Powietrza).

Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu mogą być wnoszone w terminie 21 dni od dnia 20 listopada 2017 r.:

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.


PDFDecyzja Wójta Gminy Rychtal dot elektrowni wiatrowych RYCHTAL.pdf

PDFDecyzja Wójta Gminy Domaszowice dot biogazowni Zalesie.pdf

PDFDecyzja Wójta Gminy Domaszowice dot Rozbudowy gospodarstwa rolnego.pdf


Domaszowice, dnia 30.08.2017 r.

OŚ.6220.5.2017

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek złożony w dniu 29.08.2017 r. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FERMA-POL” Sp. z o.o. Zalesie, 46-146 Domaszowice, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja i przebudowa instalacji do hodowli i chowu świń PPH Ferma-Pol Sp. z o.o. w Zalesiu”.

W pokoju nr 12 Urzędu Gminy Domaszowice można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.

Wójt Gminy Domaszowice

Zenon Kotarski


PDFZawiadomienie Modernizacja sieci gazowej biogazowni rolniczej Zalesie.pdf

PDFzawiadomienie o sposobie i miejscu składania uwag i wniosków.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego - wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa Gospodarstwa Rolnego.pdf

PDFZawiadomienie o rozprawie - dot. budowy zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Rychtal.pdf

PDFObwieszczenie o przedłużeniu terminu - dot. budowy zepołu elektrowni w gm. Rychtal.pdf

PDFZawiadomienie o rozprawie w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań - dot. zespołu elektrowni wiatrowych Rychtal.pdf
PDFDecyzja środowiskowa w sprawie - Uruchomienia kompostowni odpadów w m. Domaszowice.pdf
PDFObwieszczenie - Budowa ciągu pieszorowerowego Zalesie-Domaszowice.pdf

PDFDecyzja środowiskowa - budowa ciągu pieszorowerowego Zalesie-Namysłów.pdf

PDFZawiadomienie o prowadzonym postepowaniu - Prace na lini Kluczbork-Wrocław.pdf

PDFZawiadomienie o rozprawie w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań - dot. zespołu elktrowni wiatrowych Rychtal.pdf

PDFZawiadomienie RDOŚ w Opolu dot. prac na linii kolejowej Kluczbork - Wrocław.pdf

PDFObwieszczenie SKO w Kaliszu - budowa zespołu elektrowni wiatrowych RYCHTAL.pdf

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Zalesie-Domaszowice.pdf

PDFObwieszczenie SKO w Kaliszu - dot. budowy elektrowni wiatrowych w gm. Rychtal.pdf

PDFOgłoszenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia - Scalanie gruntów wsi Zofijówka.pdf

PDFZawiadomienie o prowadzeniu postepowania w sprawie - Uruchomienia kompostowni odpadów w m. Domaszowice.pdf

Wersja XML