Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienia, postanowienia i decyzje środowiskowe

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa biogazowni rolniczej II o mocy elektrycznej 0,999 MW....pdf Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni rolniczej II o mocy elektrycznej 0,999 MW  wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Domaszowice w miejscowości Zalesie, na działkach nr 9/11 i 9/14, obręb 0011 Domaszowice o powierzchni 10,0409 ha”.


PDFObwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach GL.RUZ.4210.45.2021.BS.pdf


PDFZawiadomienie Wójta Gminy Świerczów o przystąpieniu do zmiany MPZP.pdf - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miodary, Starościn, Świerczów i Zbica oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbic


PDFGL.ZUZ.3.4210.108.2021.RL.pdf - Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek złożony pismem (bez znaku) w dniu 22.04.2021 r., Gminy Domaszowice reprezentowanej przez osobę fizyczną, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne, w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu ul. Słonecznej, Krótkiej, Poprzecznej, Przedszkolnej oraz Łąkowej w Domaszowicach.


PDFObwieszczenie Dyrektora RZGW Wód Polskich w Gliwicach - dot. wczęcia postępowania w sprawie wniosku SA PKP PLK - prac na lini Kluczbork - Wrocła Mikołajów.pdf


PDFObwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego -dot. wydania decyzji w sprawie farmy wiatrowej Rychtal.pdf - OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji administracyjnej Wojewody Wielkopolskiego nr 127/21 z dnia 15 lipca 2021 r., znak: IR-V.7840.88.2021.7, zmieniającej decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2019 r., znak: IR-IV.7721.209.2017.3, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla zamierzenia obejmującego budowę I etapu Farmy Wiatrowej ,,Rychtal”, składającego się z 7 elektrowni wiatrowej SIEMENS SWT 3.2-113 na działkach o nr ewid. 199/1, 147, 200/1, 116, 117, 123/3, 123/4, 124, 132 i 134, obręb 0008 Skoroszów, 71/2, 304/1, 306/2, 306/11, 297/14 i 298, obręb 0005 Proszów oraz 140, obręb 0009 Stogniewice, jedn. ewid. 300806_2 Rychtal.


PDFObwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania - dot. Farmy wiatrowej Baranów.pdf - o wszczęciu na wniosek inwestora WSB Park Wiatrowy Kępno Sp. z o. o,, złożony w dniu 25 maja 2021 r., skorygowany w dniu 2 czerwca 2021 r. (daty wpływu do urzędu), postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę udzielonego przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzją nr z dnia 26 lipca 2019 r., znak: IR-IV.7721.209.2017.3, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, dla zamierzenia obejmującego: budowę I etapu Farmy Wiatrowej „Baranów”, składającego się z 7 elektrowni wiatrowych SIEMENS SWT 3.3-130 o symbolach EW9A, EW9B, EW9C, EW11A, EW12, EW13 i EW13A, na działkach położonych w miejscowościach Skoroszów, Stogniewice, Proszów, nr ewidencyjny gruntów 199/1, 147, 200/1, 166, 117, 123/3, 123/4, 132 i 134 (obręb Skoroszów), 71/2, 304/1, 306/2, 306/11, 297/14 i 298 (obręb Proszów) i 140 (obręb Stogniewice).


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100315 O w miejscowości Siemysłów" PDFZawiadomienie o wszczęciou postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych.pdf


PDFInformacja o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego - odprowadzanie wód opadowych droga krajowa nr 42.pdf


Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek, złożony w dniu 15.01.2021 r., przez Polskie Biogazownie „Energy-Zalesie”, Sp. z o. o., ul. Wspólna 70, 02-687 Warszawa, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa biogazowni rolniczej II o mocy elektrycznej 0,999 MW  wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Domaszowice”. :DOCZawiadomienie.doc


PDFInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych do cieku Oziąbel.pdf


PDFZawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na likwidację studni nr 1, 2, 3 i 4 ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny


PDFObwieszczenie o wydanych pozwoleniach wodnoprawnych FermaPol Zalesie.pdf

PDFOBWIESZCZENIE o wszczęciu na wniosek PPH FERMA-POL uzupełnionego postępowania administracyjnego.pdf


Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 8 października 2019 r., znak GL.RUZ.421.121.2019.AT/TS (załącznik nr 1) o wszczęciu postępowania w sprawie o:

  1. wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – studni wierconych nr 1b, 2b i 4a;
  2. wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór czwartorzędowych wód podziemnych za pomocą studni wierconych nr 1b, 2b i 4a (podstawowe) oraz istniejących studni 1a i 2a (awaryjne), dla potrzeb zaopatrzenia w wodę ludności i zwierząt gospodarskich oraz uzdatniania o dostarczania wody;
  3. wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w pkt. I.1 decyzji wojewody opolskiego z dnia 12 stycznia 2006 r. znak ŚR.III-MJP-6811-187/05, na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych.

PDFZAŁĄCZNIK 1.pdf


PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie ujęcia wody w Siemysłowie GL.ZUZ.3.421.133.2019.DP.pdf


Domaszowice, 22.03.2019 r.

OŚ.6220.3.2019.MK

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek nr Ldz. 102/03/2019, złożony w dniu 20.03.2019 r., przez Polskie Biogazownie „Energy-Zalesie”, Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja Biogazowni rolniczej w zakresie dozowania substratów i magazynowania nawozów organicznych”.

W pokoju nr 12 Urzędu Gminy Domaszowice można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.


PDFZawiadomienie RDOŚ w Opolu stron postępowania w sprawie linia kolejowej Kluczbork - Wrocław.pdf

PDFPostanowienie o odstąpieniu od raportu - FermaPol Zalesie podłaczenie studni.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie - Podłaczenie studni dla Ferma-Pol w Zalesiu.pdf


 


Domaszowice, dnia 27.11.2017 r.

OŚ.6220.5.2017

ZAWIADOMIENIE

o sposobie i miejscu składania uwag i wniosków

 Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)  zawiadamiam o możliwości  składania uwag i wniosków w ramach wszczętego postępowania na wniosek złożony w dniu 29.08.2017 r., przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FERMA-POL” Sp. z o.o. Zalesie, 46-146 Domaszowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja i przebudowa instalacji do hodowli i chowu świń PPH Ferma-Pol Sp. z o.o. w Zalesiu”.

W pokoju nr 12 Urzędu Gminy Domaszowice można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres , w terminie od 29.11.2017 r. do 29.12.2017 r.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Tomasz Dłubak

Zastępca Wójta Gminy Domaszowice

Opracował: MK.


OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w związku z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego

zawiadamia

o możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”, którego integralną część stanowi Plan Działań Krótkoterminowych.

Zgodnie z art. 91 ust. 1, 5 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 13 listopada 2017 r. podjął uchwałę nr 4622/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej” i skierowania go do konsultacji społecznych.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (adres: Opole, ul. Hallera 9, budynek A, pok. 108) oraz na stronie internetowej (www.bip.opolskie.pl w zakładce Menu podmiotowe – Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska – Programy Ochrony Powietrza).

Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu mogą być wnoszone w terminie 21 dni od dnia 20 listopada 2017 r.:

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.


PDFDecyzja Wójta Gminy Rychtal dot elektrowni wiatrowych RYCHTAL.pdf

PDFDecyzja Wójta Gminy Domaszowice dot biogazowni Zalesie.pdf

PDFDecyzja Wójta Gminy Domaszowice dot Rozbudowy gospodarstwa rolnego.pdf


Domaszowice, dnia 30.08.2017 r.

OŚ.6220.5.2017

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek złożony w dniu 29.08.2017 r. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FERMA-POL” Sp. z o.o. Zalesie, 46-146 Domaszowice, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja i przebudowa instalacji do hodowli i chowu świń PPH Ferma-Pol Sp. z o.o. w Zalesiu”.

W pokoju nr 12 Urzędu Gminy Domaszowice można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.

Wójt Gminy Domaszowice

Zenon Kotarski


PDFZawiadomienie Modernizacja sieci gazowej biogazowni rolniczej Zalesie.pdf

PDFzawiadomienie o sposobie i miejscu składania uwag i wniosków.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego - wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.pdf

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa Gospodarstwa Rolnego.pdf

PDFZawiadomienie o rozprawie - dot. budowy zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Rychtal.pdf

PDFObwieszczenie o przedłużeniu terminu - dot. budowy zepołu elektrowni w gm. Rychtal.pdf

PDFZawiadomienie o rozprawie w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań - dot. zespołu elektrowni wiatrowych Rychtal.pdf
PDFDecyzja środowiskowa w sprawie - Uruchomienia kompostowni odpadów w m. Domaszowice.pdf
PDFObwieszczenie - Budowa ciągu pieszorowerowego Zalesie-Domaszowice.pdf

PDFDecyzja środowiskowa - budowa ciągu pieszorowerowego Zalesie-Namysłów.pdf

PDFZawiadomienie o prowadzonym postepowaniu - Prace na lini Kluczbork-Wrocław.pdf

PDFZawiadomienie o rozprawie w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań - dot. zespołu elktrowni wiatrowych Rychtal.pdf

PDFZawiadomienie RDOŚ w Opolu dot. prac na linii kolejowej Kluczbork - Wrocław.pdf

PDFObwieszczenie SKO w Kaliszu - budowa zespołu elektrowni wiatrowych RYCHTAL.pdf

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Zalesie-Domaszowice.pdf

PDFObwieszczenie SKO w Kaliszu - dot. budowy elektrowni wiatrowych w gm. Rychtal.pdf

PDFOgłoszenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia - Scalanie gruntów wsi Zofijówka.pdf

PDFZawiadomienie o prowadzeniu postepowania w sprawie - Uruchomienia kompostowni odpadów w m. Domaszowice.pdf

Wersja XML