Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFsiwz.pdf

DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.doc

DOCXzałącznik nr 1 do formularza oferty - Oświadczenie o spełnianiu warunkow udziału w postępowaniu.docx

DOCXzałącznik nr 2 do formularza oferty - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx

DOCXzałącznik nr 3 do formularza oferty - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx

DOCzałącznik nr 4 do formularza oferty - Wykaz narzędzi.doc

DOCXzałącznik do oferty - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy.pdf

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFuchwała -w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku.pdf

PDFuchwała w-sprawie-odbierania-i-zagospodarowania-odpadow.pdf

PDFUchwała-w-sprawie-przyjęcia-WPGO-1.pdf

PDFplan gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa opolskiego na lata 2016-2022.pdf

PDFPlan-Gospdarki odpadami-dla-Województwa-Opolskiego-na-lata-2016-2022-z-uwzględnieniem-lat-2023-2028.pdf

Wersja XML