Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z III Sesji Rady Gminy Domaszowice dnia 28 grudnia 2018 r. (kadencja 2018-2023)

Protokół: PDFProtokół z III Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 28 grudnia 2018 r.pdf

Przebieg obrad Sesji:

Obrady rozpoczęto 2018-12-28 o godz. 13:04:18, a zakończono o godz. 14:56:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Albin Chrzanowski
 2. Adam Adamski
 3. Krzysztof Białkowski
 4. Dominika Chrabańska
 5. Halina Dutkiewicz
 6. Mieczysław Działański
 7. Czesław Grabowski
 8. Zbigniew Jachym
 9. Andrzej Kułakiewicz
 10. Anna Poprawa
 11. Józef Prowideniec
 12. Ryszard Rybka
 13. Grzegorz Sołtys
 14. Jacek Warga
 15. Ewelina Wolska


1. Otwarcie sesji. (13:04:00)


2. Przyjęcie porządku obrad. (13:05:00)

Głosowanie przyjęcia proponowanego porządku obrad (13:06:00)

Wyniki imienne:


3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (13:06:00)

Głosowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji (13:07:00)

Wyniki imienne:


4. Interpelacje i zapytania radnych. (13:07:00)


5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. (13:09:00)


6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. (13:11:00)


7. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice za 2018 r. (13:16:00)


8. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy. (13:17:00)


9. Podjęcie uchwał w sprawie: (13:18:00)

       a. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (13:18:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (13:23:00)

Wyniki imienne:

       b. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Domaszowice ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (13:23:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Domaszowice ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (13:26:00)

Wyniki imienne:

       c. zmiany uchwały Nr XVIII/111/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy (13:26:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/111/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy (13:30:00)

Wyniki imienne:

       d. uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach (13:30:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach (13:32:00)

Wyniki imienne:

       e. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok 2019 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych (13:32:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok 2019 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych (13:37:00)

Wyniki imienne:

       f. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domaszowice oraz przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Domaszowice na rok 2019 (13:37:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domaszowice oraz przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Domaszowice na rok 2019 (13:40:00)

Wyniki imienne:

       g. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (13:41:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (13:48:00)

Wyniki imienne:

       h. uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok (13:49:00)

Głosowanie nad wprowadzeniem autopoprawki do projektu budżetu gminy Domaszowice na 2019 rok (13:55:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok (14:02:00)

Wyniki imienne:

       i. zmiany uchwały Nr XXXI.193.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (14:02:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.193.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (14:05:00)

Wyniki imienne:

       j. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok (14:05:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok (14:09:00)

Wyniki imienne:


10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. (14:10:00)


11. Wolne wnioski. (14:12:00)

Głosowanie nad wnioskiem w sprawie zmiany sposobu głosowania poprzez dodatkowo podniesienie ręki (14:52:00)

Wyniki imienne:


12. Zamknięcie obrad sesji. (14:55:00)


Zakończono sesję (14:56:00)

Wersja XML