Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach realizowanego projektu Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice

Brak opisu obrazka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie kursów i szkoleń, które będą realizowane w ramach projektu systemowego pn. „Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice”projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII POKL, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).

1. Beneficjent (Zamawiający):

Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach

ul. Główna 24A

46-146 Domaszowice

NIP: 752-11-55-424

REGON: 004503548 

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach PO KL: "Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice" 

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie:

a) Kursu Kobieta sukcesu -                                                       64 h (wykłady i praktyka)

Termin realizacji: kwiecień - maj 2012r.

 

b) Kursu obsługi kasy fiskalnej z obsługą komputera –                     50 h (wykłady i praktyka)

Termin realizacji: maj - lipiec 2012r.

 

c) Kursu robotnika budowlanego –                                          100 h (wykłady i praktyka)

Termin realizacji: czerwiec – sierpień 2012r.

 

d) Kursu brukarza-                                                                                   100 h (wykłady i praktyka)

Termin realizacji: lipiec - październik 2012r.

e) Kursu pielęgnacja osób starszych krok po kroku -                   50 h (wykłady i praktyka)

Termin realizacji: czerwiec – sierpień 2012r.

 

f) Kursu zagospodarowanie terenów zielonych -                        100 h (wykłady i praktyka)

Termin realizacji: sierpień – październik 2012r.

 

g) Szkolenia podstawowego fryzjerstwa -                                  15 h (wykłady i praktyka)

Termin realizacji: kwiecień – maj 2012r.

 

W ofercie należy uwzględnić zapewnienie uczestnikom projektu:

-badań lekarskich uprawniających do uczestniczenia w kursie (jeśli jest wymagane)

- przeprowadzenie egzaminu końcowego

-wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu i zdobytych kwalifikacjach
      (zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów
       w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki)

-prowadzenie wymaganej dokumentacji zajęć (listy obecności,
ankiety ewaluacyjne po zakończeniu szkoleń) oznakowanych zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4.    Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty.

      Przy wyborze ofert Beneficjent  będzie się kierował następującymi kryteriami:

      cena  -  waga  100%    

5. Wykluczenia stosowane do Wykonawców

Beneficjent nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Opis  wymogów co do oferenta

W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą potwierdzone za zgodność
z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających podstawę i formę prawną prowadzonej działalności.

 

7. Sposób przygotowania oferty

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą Zamawiającemu harmonogram zajęć do zapytania ofertowego, uwzględniając opis przedmiotu zamówienia, program zajęć warsztatów, szkoleń, informację nt. merytorycznego przygotowania i doświadczenia osób realizujących oraz całkowity koszt przeprowadzenia w/w działań z rozpisaniem poszczególnych kosztów oraz cenę netto i brutto. Oferta powinna być podpisana przez osobą upoważnioną do składania zobowiązania.

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę do zapytania wraz z oświadczeniem o braku powiązań z Beneficjentem należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach, ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice w terminie do 13 kwietnia 2012r. do godz. 15.30 osobiście lub za pośrednictwem poczty polskiej lub poczty elektronicznej na adres email: opsdomaszowice@op.pl

9. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 17 kwietnia 2012 roku. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową, mailową lub telefonicznie.

Domaszowice, 22 marca 2012 r.

 

DOCXDodatkowe informacje dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach realizowanego projektu Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice.docx

DOCprotokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.doc

Wersja XML