Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: Budowa ulicy Nowej w Domaszowicach - droga klasy dojazdowej

PDFogłoszenie o zmianie umowy - aneks nr 2.pdf

PDFogłoszenie o zmianie umowy.pdfPDFogłoszenie o zmianie umowy - aneks nr 1.pdf

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

DOCInformacja z otwarcia ofert.doc

PDFOgłoszenie o zamówieniu dot. zadania pn.: Budowa ulicy Nowej w Domaszowicach - droga klasy dojazdowej. Termin składania ofert: 18-06-2020, godz. 09:00

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

DOCXzałącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY.docx

DOCXzałącznik nr 1 do oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXzałącznik nr 2 do oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx

DOCXzałacznik nr 3 do oferty- grupa kapitałowa.docx

DOCXzalącznik nr 4 do oferty- zobowiazanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXzałącznik do oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx

DOCXzałącznik do oferty - wykaz robót budowlanych.docx

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - PROJEKT UMOWY.pdf

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFProjekt budowlany.pdf

PDFprzedmiar robót.pdf

PDFpozwolenie na budowę.pdf

Wersja XML