Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych

Domaszowice, dnia 15.06.2020 r.

………………………………….

       Nazwa i adres Zamawiającego

 

 

ZAPYTANIE CENOWE/ OFERTA CENOWA*)

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

Przedmiot zamówienia:

Demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych o łącznej powierzchni 713,50 m², w tym 364,00 m² ulokowanych na pokryciach dachowych, przeznaczonych do demontażu, transportu i utylizacji i 349,50 m² magazynowanych, przeznaczonych tylko do transportu i utylizacji. Podana ilość wyrobów azbestowych znajduje się na terenie gminy Domaszowice, w następujących lokalizacjach: Siemysłów – 2 posesje, Domaszowice – 4 posesje, Woskowice Górne – 1 posesja oraz Polkowskie – 1 posesja. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  znajduje się w projekcie umowy, który jest załącznikiem do zapytania ofertowego

1. Termin realizacji zamówienia: 01.09.2020 r. - 30.09.2020 r.

2. Miejsce i termin złożenia oferty Urząd Gminy w Domaszowicach ul. Główna 2646-146 Domaszowice, sekretariat do 24.06.2020 r.

3. Warunki płatności:  Przelew

4. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Korecki 77 4108 250 (wew. 106)

5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 

/-/ Wójt Gminy

Urszula Medyk

 

6. Treść oferty:

- dane Wykonawcy, tj. nazwa i adres, NIP i REGON …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia

7.1.  za 1 m² demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych:

cenę netto  ……………………………….. zł

słownie złotych  ………………………………………………………………………………...

podatek VAT ……………………………...zł

słownie złotych …………………………………………………………………………………

cenę brutto ………………………………...zł

słownie złotych  ………………………………………………………………………………...

7.2. za 1 m² transportu i utylizacji wyrobów azbestowych:

cenę netto  ……………………………….. zł

słownie złotych  ………………………………………………………………………………...

podatek VAT ……………………………...zł

słownie złotych …………………………………………………………………………………

cenę brutto ………………………………...zł

słownie złotych  ………………………………………………………………………………...

                                                                        

8. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, klauzulą RODO i treścią umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                    podpis i pieczęć Wykonawcy

Uwagi : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

*) punkty od 1 do 5 stanowią zapytanie cenowe i wypełnia je Zamawiający

    punkty od 6 do 8 stanowią ofertę cenową i wypełnia je Wykonawca

 

DOCzapytanie cenowe oferta cenowa.doc

DOCProjekt umowy.doc

ODTklauzula informacyjna RODO.odt

Wersja XML