Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ”Przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Klonowym w Domaszowicach” - III

Domaszowice, dnia 24.07.2020

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ”Przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Klonowym w Domaszowicach.

Kosztorys należy wykonać oddzielnie dla każdego z etapów wyszczególnionych poniżej:

 1. etap 1: przebudowa nawierzchni części działki nr 5/23 – kostka brukowa,
 2. etap 2: przebudowa nawierzchni części działki nr 5/23 – płyty ażurowe,
 3. etap 3: przebudowa nawierzchni działki nr 5/9 – kostka brukowa,
 4. etap 4: przebudowa nawierzchni działki nr 5/21 – kostka brukowa,
 5. etap 5: przebudowa nawierzchni działki nr 5/28– kostka brukowa.

Podział na etapy przedstawiono na załączniku graficznym dołączonym do zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zamówienia oraz zmianę ilości etapów.

Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2020 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 30 lipca 2020 r. do godz. 10.00

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Jacek Majcher

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

                                                                                                           / - / Wójt Gminy

                                                                                                            Urszula Medyk

JPEGMapa poglądowa z podziałem na etapy.jpeg

ODTklauzula informacyjna RODO.odt

 

Wersja XML