Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

ogłoszenie o zamówieniu - https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2919c6d9-0f9b-4861-b0be-9283614b9b5f

PDFsiwz.pdf

DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.doc

DOCXzałącznik nr 1 do formularza oferty - Oświadczenie o spełnianiu warunkow udziału w postępowaniu.docx

DOCXzałącznik nr 2 do formularza oferty - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx

DOCXzałącznik nr 3 do formularza oferty - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx

DOCzałącznik nr 4 do formularza oferty - Wykaz narzędzi.doc

DOCXzalącznik nr 5 do oferty - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy.pdf

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFUchwała w sprawie określenia sposobu odbioru odpadów.pdf

PDFUchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości.pdf

Wersja XML