Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony - Rozbiórka wiaduktu nad linią kolejową nr 143 relacji Kalety – Wrocław Mikołajów w miejscowości Strzelce

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFwniosek o zmianę SIWZ.pdf

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

PDFZmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.pdf

PDFekspertyza techniczna wiaduktu z 2018 r..pdf

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - PDFSTWIORB.pdf

PDFprzedmiar robót.pdf - element pomocniczy

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).pdf

DOCXzałącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docx

DOCXzałącznik nr 1 do oferty - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXzałącznik nr 2 do oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx

DOCXzałacznik nr 3 do oferty- grupa kapitałowa.docx

DOCXzalącznik nr 4 do oferty- zobowiazanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXzałącznik do oferty - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.docx

DOCXzałącznik do oferty - wykaz robót budowlanych.docx

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy.pdf

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFProjekt rozbiórki + uzgodnienia.pdf

PDFuzgodnienia z PKP PLK S.A..pdf

Wersja XML