Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Domaszowice, dnia 10 maja 2021 roku

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMASZOWICE

 

o przystąpieniu do sporządzenia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Domaszowice Uchwały nr XVIII.148.2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice. Obszar opracowania Studium zawiera się w granicach administracyjnych Gminy Domaszowice.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium. Wnioski dotyczące Studium należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice lub w formie elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w postaci poczty elektronicznej, opatrzone tematem „wniosek do studium”, na adres: gospodarka.komunalna@domaszowice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2021 roku. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (obręb i nr działki), której dotyczy. Wnioski w wyżej wymienionych formach można składać za pomocą wzoru formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaszowice na stronie www.bip.domaszowice.pl w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” oraz na witrynie internetowej Gminy Domaszowice na stronie www.domaszowice.pl w zakładce „planowanie przestrzenne, strategie, programy – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice, w pokoju nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i wnioski, na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 247), w przedmiotowej sprawie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2021 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w jednej z niżej wymienionych form:

 1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice.
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „wniosek do studium”, na adres: gospodarka.komunalna@domaszowice.pl
 3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice, w pokoju nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga lub wniosek powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Domaszowice.

 

Jednocześnie informuję, że klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotową sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaszowice pod adresem: http://bip.domaszowice.pl/1518/960/ochrona-danych-osobowych-rodo.html oraz w Urzędzie Gminy Domaszowice. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Domaszowice, z siedzibą przy ul. Głównej 26, 46 – 146 Domaszowice, tel. 77 410 82 50, reprezentowana przez Wójta Gminy Domaszowice.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO, to jest w celu realizacji praw oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 741). Pozostałe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych, w tym w szczególności prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do ich przenoszenia lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, znajdują się pod adresem: http://bip.domaszowice.pl/1518/960/ochrona-danych-osobowych-rodo.html

Informacja Wójta Gminy Domaszowice o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, umieszczona została pod adresem: http://bip.domaszowice.pl/2006/1026/zagospodarowanie-przestrzenne.html

Wójt Gminy Domaszowice

DOCStudium wniosek wzór.doc

PDFStudium wniosek wzór.pdf

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

na podstawie art. 11a oraz art. 17a, pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.) informuję, że:

 1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA: Administratorem Państwa danych w Urzędzie Gminy Domaszowice (REGON: 000532895) z siedzibą przy ul. Głównej 26, 46-146 Domaszowice jest Wójt, wykonujący czynności i zadania wynikające z przepisów prawa. Z administratorem można skontaktować się pisemnie - kierując korespondencję na adres siedziby administratora. Uwaga: Urząd przetwarza także dane osobowe w imieniu i na rzecz innych administratorów, oraz przetwarza dane w rejestrach centralnych prowadzonych w formie elektronicznej, dla których administratorem jest właściwy Minister w zależności od rodzaju sprawy.
 2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres siedziby Administratora, jak również pod numerem tel.: 887818800 lub poprzez e-mail: iod@domaszowice.pl
 3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa. Kwestie wykonywania zadań publicznych określone zostały na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713) oraz w innych regulacjach - podstawa prawnaart. 6 ust. 1 lit. c oraz eRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. ODBIORCY DANYCH: W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: zespół urbanistyczny opracowujący zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, organy opiniujące i uzgadniające projekt planu miejscowego, komisja urbanistyczno – architektoniczna, radni miasta Domaszowice, wojewoda opolski. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w celu realizacji zadań planowania i zagospodarowanie przestrzennego. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa oraz podmiotom realizującym usługi w imieniu i na rzecz Administratora w zakresie realizacji zadań planowania i zagospodarowanie przestrzennego.
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 oraz nr 27 poz. 140).
 6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.
 7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00.
 8. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Gminy Domaszowice lub zostały zgromadzone na podstawie obowiązku ustawowego.
 9. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: Podanie danych wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz innych ustaw dziedzinowych. W przypadkuniepodania przez Panią/Pana swoich danych osobowych, Administrator nie będzie mógł zrealizować celu zadania ustawowego, co może skutkować  konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ: Może wystąpić, jeżeli wystąpi o to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa, jednak po wykazaniu zgodności z przepisami RODO.
 11. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU: Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. INFORMACJE DODATKOWE: Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie Administratora danych osobowych lub na stronie internetowej bip.domaszowice.pl
Wersja XML