Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - dostawa zestawów komputerowych oraz laptopów

Domaszowice, dnia 11.05.2021

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

  1. Przedmiot zamówienia

1) Stacje robocze (komputer PC) - 1 sztuka - Dell OptiPlex 3080 Tower

2) Stacje robocze (komputer PC) - 5 sztuk - Dell OptiPlex 3080 Mini Tower

3) Monitor do stacji roboczej - 6 sztuk - Monitor Dell P2419H

  1. Laptopy – 4 sztuki - Notebook Dell Latitude 5510

Minimalne parametry techniczne:

Ad. 1) Dell OptiPlex 3080 Tower

Komponenty

Oprogramowanie

Gwarancja

Ad. 2) Dell OptiPlex 3080 Mini Tower

Komponenty

Oprogramowanie

Gwarancja

Ad. 3) Monitor Dell P2419H

Gwarancja:

Warunki gwarancji (dot. całego zestawu komputer + monitor):

Ad. 4) Notebook Dell Latitude 5510, podstawa BTX

Oprogramowanie

Gwarancja:

2.   Termin realizacji zamówienia: Dostawa do siedziby zamawiającego do dnia 10 czerwca br.

3.   Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

4.  Termin złożenia oferty: do 19 maja 2021 r.

5.  Warunki płatności: przelew 14 dni

6.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Cezary Biernacki

7.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę brutto za powyższy sprzęt.

                                                              

                                                                                              Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                        Urszula Medyk

                                                                                                                / - /

 

Załącznik do Zapytania ofertowego

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Wersja XML