Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NABÓR NA STANOWISKO DS. KANCELARYJNYCH I ARCHIWUM - rozstrzygnięty

 

Wójt Gminy Domaszowice

ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

poszukuje kandydata(tki) na stanowisko

ds. kancelaryjnych i archiwum

 

 Od kandydata(tki) oczekujemy:

 

Wymagania obowiązkowe: 

 

Wymagania dodatkowe:

 

Wymiar czasu pracy : pełny etat

 

Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 

 Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kwestionariusz osobowy,

- oświadczenie pisemne o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój Nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum” w terminie do 31 marca 2008 roku.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Dagmara Bak – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, tel. 077 410 82 50, wew. 111

 

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

_______________________________________________________________________

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Gałkowska Katarzyna

Wołczyn

2

Sławska Katarzyna

Domaszowice

3

Zabłocka Magdalena

Wołczyn

 Domaszowice, 03.04.2008r.

____________________________________________________________

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum odbędzie się dnia 15.04.2008r. (wtorek) o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Zdzisław Wesoły - Sekretarz Gminy

_______________________________________

Protokół  z  dnia 15.04.2008r.

Komisja d/s wyboru ofert na stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum powołana zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR.0152-1/08 z dnia 28 marca 2008r., przy ul. Głównej 26, 46-146 Domaszowice,  w składzie:

1. Zdzisław Wesoły - Sekretarz Gminy – przewodniczący

2. Dagmara Bak - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – członek

3. Ireneusz Żyła – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – członek

przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne  z kandydatami na stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum, których kandydatury zostały pozytywnie zweryfikowane w trakcie oceny formalnej. Rozmowy przeprowadzone zostały w oparciu o zestaw zagadnień konkursowych.

Treść zagadnień konkursowych:

1. Koncepcja pracy na stanowisku ds. kancelaryjnych i archiwum (w tym obieg dokumentów i elektroniczny obieg dokumentów).

2. Podstawowe informacje na temat funkcjonowania gminy, tj. z ustawy o samorządzie gminnym.

3. Zagadnienia dotyczące archiwizowania dokumentów.

Rozmowy odbyły się z kandydatami w kolejności alfabetycznej:

1. Pani Gałkowska Katarzyna, zam. Wołczyn

2. Pani Sławska Katarzyna, zam. Domaszowice

3. Pani Zabłocka Magdalena, zam. Wołczyn

Komisja przyjęła zasadę całościowej oceny kandydata, na którą składają się oceny cząstkowe z zakresu kompetencji formalnych oraz odpowiedzi na pytania merytoryczne.
Komisja zgodnie oceniła, że najlepszą wiedzą merytoryczną i praktyczną wykazała się Pani Katarzyna Sławska, zam. Domaszowice.

Komisja rekomenduje Panią Katarzynę Sławską, zam. Domaszowice na stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum.

Podpisy:

 

  1. ………………………………………..

 

  1. ………………………………………..

 

  1. ………………………………………..

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dagmara Bak
Data wytworzenia: 2008.03.11
Wersja XML