Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NABÓR NA STANOWISKO DS. KASY-rozstrzygnięty

Wójt Gminy Domaszowice

ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

poszukuje kandydata(tki) na stanowisko ds. kasy

 

 Od kandydata(tki) oczekujemy:

 

Wymagania obowiązkowe: 

 

Wymagania dodatkowe:

 

Wymiar czasu pracy : pełny etat

 

Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 

 Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kwestionariusz osobowy,

- oświadczenie pisemne o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój Nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. kasy” w terminie do 14 lipca 2008 roku.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Zofia Zbroszczyk – Skarbnik Gminy, tel. 077 410 82 50, wew. 103 (inf. merytoryczne) i Dagmara Bak – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, tel. 077 410 82 50 wew. 111 (inf. formalne związane z dokumentacją konkursową).

 

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

_________________________________________________________________


Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Iwan Wanda

Domaszowice

2

Opala Anna

Polkowskie

 Domaszowice, 15.07.2008r.

____________________________________________________________

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na stanowisko ds. kasy odbędzie się dnia 21.07.2008r. (poniedziałek) o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Zdzisław Wesoły - Sekretarz Gminy

 

Protokół  z rozmowy kwalifikacyjnej z dnia 21.07.2008r.

Komisja d/s wyboru ofert na stanowisko ds. kasy powołana zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR.0152-4/08 z dnia 07 lipca 2008r., przy ul. Głównej 26, 46-146 Domaszowice,  w składzie:

1. Zdzisław Wesoły - Sekretarz Gminy – przewodniczący

2. Zofia Zbroszczyk – Skarbnik Gminy – członek

3. Dagmara Bak - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – członek

przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne  z kandydatami na stanowisko ds. kasy, których kandydatury zostały pozytywnie zweryfikowane w trakcie oceny formalnej. Rozmowy przeprowadzone zostały w oparciu o zestaw zagadnień konkursowych.

Treść zagadnień konkursowych:

1. Zagadnienia związane z funkcjonowaniem kasy.

2. Podstawowe informacje na temat funkcjonowania gminy, tj. z ustawy o samorządzie gminnym.

Rozmowy odbyły się z kandydatami w kolejności alfabetycznej:

1. Pani Iwan Wanda, zam. Domaszowice

2. Pani Opala Anna, zam. Polkowskie

Komisja przyjęła zasadę całościowej oceny kandydata, na którą składają się oceny cząstkowe z zakresu kompetencji formalnych oraz odpowiedzi na pytania merytoryczne.
Komisja zgodnie oceniła, że najlepszą wiedzą merytoryczną i praktyczną wykazała się Pani Wanda Iwan.

Komisja rekomenduje Panią Wandę Iwan, zam. Domaszowice na stanowisko ds. kasy.

Podpisy:

 

  1. ………………………………………..

 

  1. ………………………………………..

 

  1. ………………………………………..
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dagmara Bak
Data wytworzenia: 2008.06.26
Wersja XML