Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM ORAZ O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ - ROZSTRZYGNIĘTY

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

 

1. Stanowisko pracy:

           

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

            Wymiar czasu pracy : pełny etat

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 

1)      wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, z zakresu rachunkowości lub dziedzin pokrewnych,

2)       posiadanie obywatelstwa polskiego,

3)      korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,

4)      niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

5)      cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

6)      biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),

7)      znajomość przepisów prawa o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości.

 

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 

1)      staż pracy w księgowości,

2)      co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w strukturach administracji samorządowej,

3)      znajomość zasad prowadzenia księgowości,

4)      znajomość programów finansowo-księgowych,

5)      umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych,

6)      odpowiedzialność,

7)      gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

8)      zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole.

 

4. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 

1)      Prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych z tym związanych w formie elektronicznej i papierowej.

2)      Uzgadnianie sald.

3)      Ubezpieczanie majątku trwałego.

4)      Kompletowanie dokumentacji i księgowanie w urządzeniach księgowych środków trwałych i przedmiotów nietrwałych syntetycznie.

5)      Sporządzanie na urządzeniach księgowych sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych, przesyłanie ich w formie elektronicznej  oraz archiwizacja na odpowiednich nośnikach.

6)      Kompletowanie dokumentacji dowodów księgowych.

7)      Rozliczanie inwentaryzacji.

5. Wymagane dokumenty:

 

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kserokopie świadectw pracy,

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)      kwestionariusz osobowy,

6)      oświadczenie pisemne o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój Nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej” w terminie do 18 maja 2011 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Ewelina Moniuszko-Czuczwara – Skarbnik Gminy, tel. 077 410 82 50, wew. 103 (inf. merytoryczne) i Anna Bodzioch, tel. 077 410 82 50 wew. 105 (inf. formalne związane z dokumentacją konkursową).

 

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

 

 

                                                                                  Wójt Gminy

/-/ Zenon Kotarski

                                                                                             

 

Domaszowice, 05.05.2011 r.

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 6 ofert, z czego 2 spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, tj.:

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Surma Izabela

Namysłów

2

Tryk Janusz

Domaszowice

 Domaszowice, 25.05.2011 r.

____________________________________________________________

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na stanowisko ds. księgowości budżetowej odbędzie się dnia 30.05.2011 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali ślubów Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Ewelina Moniuszko-Czuczwara - Skarbnik Gminy

 


WYNIKI NABORU - PDFprotokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze.pdf
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bodzioch
Data wytworzenia: 2011.05.05

 

Wersja XML