Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

AKTY PRAWNE STANOWIONE W GMINIE

Organy gminy zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stanowią akty prawne w formie:
- uchwał (akty te podejmuje rada gminy)
- zarządzeń (akty te podejmuje wójt gminy).
Część z nich klasyfikuje się jako akty prawa miejscowego, które zajmują szczególne miejsce wśród pozostałych aktów prawnych (są to zarówno uchwały rady gminy jak i zarządzenia wójta gminy).
Szczegółowa procedura podejmowania aktów prawnych została opisana w ustawie o samorządzie gminnym oraz w Statucie Gminy Domaszowice.
Zgodnie z § 15 Statutu Gminy Domaszowice rada gminy obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
Z inicjatywą uchwałodawczą mogą wystąpić:
- radni w liczbie 5,
- wójt,
- komisje rady.
Zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Wersja XML