Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY GMINY 29 marca 2007r.

Na sesji podjęto uchwały:

PDFUchwała Nr VI.23.07.PDF - przystąpienie Gminy Domaszowice do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Stobrawski Zielony Szlak"  w charakterze członka wspierającego

PDFUchwała Nr VI.24.07.PDF - przystąpienie do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Domaszowice na lata 2007-2013

PDFUchwała Nr VI.25.07.PDF - wyrażenie zgody na zbycie nierucchomości stanowiącej własność gminy

PDFUchwała Nr VI.26.07.PDF - wyrażenie zgody na przejęcie w formie darowizny, na własność Gminy Domaszowice, nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych

PDFUchwała Nr VI.27.07.PDF - uchwalenie "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierajacych azbest na terenie Gminy Domaszowice"

PDFUchwała Nr VI.28.07.PDF - uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaszowice

PDFUchwała Nr VI.29.07.PDF - porozumienie międzygminne

PDFUchwała Nr VI.30.07.PDF - uchylenie uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/117/97 z dnia 20 grudnia 1997r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice w części dotyczącej działek nr 5/44, 5/51, 5/52, 5/47, 5/48, 5/49, 5/50

PDFUchwała Nr VI.31.07.PDF - zmiana uchwały Rady Gminy Domaszowice Nr IV/16/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r.

PDFUchwała Nr VI.32.07.PDF - powiadomienie Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego  dotyczącego pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r.informację wytworzył(a): Dagmara Bak
za treść odpowiada: poszczególni pracownicy Urzędu Gminy
data wytworzenia: 2007.03.29
Wersja XML