Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY GMINY 31 stycznia 2008r.

Na sesji podjęto uchwały:

PDFuchwała XIV.73.08.PDF - zmiana uchwały Rady Gminy Domaszowice Nr XIII/68/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2008 rok,

PDFuchwała XIV.74.08.PDF- uchwalenie planu pracy Rady Gminy Domaszowice oraz przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej i Stałych Komisji Rady Gminy Domaszowice na rok 2008,

PDFuchwała XIV.75.08.PDF- nadanie statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach,

PDFuchwała XIV.76.08.PDF- zmiana uchwały Nr XVIII/112/04 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 30 września 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,

PDFuchwała XIV.77.08.PDF- zmiana uchwały Nr XV/118/2000 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 19 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla ustalania wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach,

PDFuchwała XIV.78.08.PDF- zmiana uchwały Rady Gminy Domaszowice Nr XXI/239/01 z dnia 07 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,

PDFuchwała XIV.79.08.PDF- uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok 2008 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych,

PDFuchwała XIV.80.08.PDF- określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice,

PDFuchwała XIV.81.08.PDF- przystąpienie do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice, gmina Domaszowice,

PDFuchwała XIV.82.08.PDF- zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Strzelcach

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Domaszowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: poszczególni pracownicy Urzędu Gminy
Data wytworzenia: 2008.01.31
Wersja XML