Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DOMASZOWICE - 2008r.


Zarządzenia Wójta Gminy (jako organu) OR.0151:

PDFZarządzenie OR.0151.1.08.PDF - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu w roku 2008

PDFZarządzenie OR.0151.2.08.PDF - opracowanie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

PDFZarządzenie OR.0151.3.08.PDF - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu w roku 2008

PDFZarządzenie OR.0151.4.08.PDF - ustalenie zasad usuwania wyrobów zawierających azbest i uzyskania dotacji na częściowe pokrycie kosztów z tym związanych ustalonych w drodze regulaminu

PDFZarządzenie OR.0151.5.08.PDF - zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

PDFZarządzenie OR.0151.6.08.PDF - zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie OR.0151.7.08.PDF - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2008r.

PDFZarządzenie OR.0151.8.08.PDF - przedłożenie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok

PDFZarządzenie OR.0151.9.08.PDF - zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie OR.0151.10.08.PDF - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2008r.

PDFZarządzenie OR.0151.11.08.PDF - dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie OR.0151.12.08.PDF - zmiana w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

PDFZarządzenie OR.0151.13.08.PDF - zmiana budżetu Gminy Domaszowice na 2008 rok

PDFZarządzenie OR.0151.14.08.PDF - powołanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

PDFZarządzenie OR.0151.15.08.PDF - zmiana zarządzenia Nr OR.0151-6/07 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 04 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Domaszowice

PDFZarządzenie OR.0151.16.08.PDF - zmiana w budżecie Gminy Domaszowice na 2008r.

PDFZarządzenie OR.0151.17.08.PDF - zmiana budżetu Gminy Domaszowice na 2008 rok

PDFZarządzenie OR.0151.18.08.PDF - zmiana w budżecie Gminy Domaszowice na 2008r.

PDFZarządzenie OR.0151.19.08.PDF- zamiana nieruchomości stanowiących własność gminy

PDFZarządzenie OR.0151.20.08.PDF - nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Domaszowice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych

PDFZarządzenie OR.0151.21.08.PDF - zmiana w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

PDFZarządzenie OR.0151.22.08.PDF - powołanie Komisji ds. przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych

PDFZarządzenie OR.0151.23.08.PDF - zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie OR.0151.24.08.PDF - wynajem i dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie 0151.25.08.PDF - ustalenie dokumantacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie 0151.26.08.PDF - zmiana budżetu Gminy Domaszowice na 2008 rok

PDFZarządzenie 0151.27.08.PDF - zmiana w budżecie Gminy Domaszowice na 2008 rok

PDFZarządzenie 0151.28.08.PDF - zmiana w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

PDFZarządzenie 0151.28a.08.PDF - upoważnienie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

PDFZarządzenie 0151.29.08.PDF - przedłożenie Radzie Gminy Domaszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku

PDFZarządzenie 0151.30.08.PDF - organizacja stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa

PDFZarządzenie 0151.31.08.PDF - zmiana budżetu Gminy Domaszowice na 2008 rok

PDFZarządzenie 0151.32.08.PDF - zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie 0151.33.08.PDF - zmiana budżetu Gminy Domaszowice na 2008 rok

PDFZarządzenie 0151.33a.08.PDF - przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach

PDFZarządzenie 0151.33b.08.PDF - przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Polkowskiem

PDFZarządzenie 0151.34.08.PDF - powierzenie pełnienia obowiązków Skarbnika Gminy

PDFZarządzenie 0151.35.08.PDF - zmiana w budżecie Gminy Domaszowuice na 2008 rok

PDFZarządzenie 0151.36.08.PDF - zmiana w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

PDFZarządzenie 0151.37.08.PDF - dzierżawa nieruchomości stanowiących własniość Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie 0151.38.08.PDF - dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaszowice

 PDFZarządzenie 0151.39.08.PDF - zmiana budżetu Gminy Domaszowice na 2008 rok

PDFZarządzenie 0151.40.08.PDF - upoważnienie pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

PDFZarządzenie 0151.41.08.PDF - zmiana w budżecie Gminy Domaszowice na 2008 rok

PDFZarządzenie 0151.42.08.PDF - zmiana w budżecie Gminy Domaszowice na rok 2008

PDFZarządzenie 0151.43.08.PDF - zmiana w układzie wykonawczym budżetu gminy Domaszowice na 2008 rok

PDFZarządzenie 0151.44.08.PDF - zmina budżetu Gminy Domaszowice na 2008 rok

PDFZarządzenie 0151.45.08.PDF- przedstawienie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu budżetu Gminy Domaszowice na 2009 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.46.08.pdf- zmiana w układzie wykonaczym budżetu gminy na 2008

PDFZarządzenie Nr OR.0151.47.08.pdf- Ustalenia stawek za umierzczenie reklam i tablic ogłoszeniowych na nieruchomościach stanowiących własność gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0151.48.08.pdf- Obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość mienia Gminy Domaszowice przeznaczonej do sprzedaży

PDFZarządzeie Nr OR.0151.49.08.pdf- wprowadzenie istrukcji inwentaryzyjnej

PDFZarządzenie Nr OR.151.50.08.pdf- przeprowadzenia inwentyryzacji aktywów i pasywów

PDFZarządzenie Nr OR.151.51.08.pdf- powołanie Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentyryzacji w drodze spisu z natury

PDFZarządzenie Nr OR.0151.52.08.pdf- zmiana w budżecie Gminy Domaszowice na 2008r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.52a.08.pdf- upoważnienie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach do załatwiania spraw i wydawania decyzji mienia wójta gminy dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

PDFZarządzenie Nr OR.0151.53.08.pdf- zbycie nieruchomości stanowiacych własności gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0151.54.08.pdf- zmiana w budzecie gminy Domaszowice na 2008r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.55.08.pdf- ustalenie stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i socjalnego

PDFZarządzenie Nr OR.0151.56.08.pdf- ustalenie stawki czynszu za 1m2 wynajmu lokalu użytkowego

PDFZarządzenie Nr OR.0151.57.08.pdf- zmiana w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.58.08.pdf- zmiana w budżecie Gminy Domaszowice na 2008r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.59.08.pdf- zmiana w układzie wykonawszym budzetu gminy na 2008 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.60.08.pdf- zmiana w budżecie gminy Domaszowice na 2008r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.61.08.pdf- zmiana w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok

PDFZarządzenie Nr OR.0151.62.08.pdf- ustalenie stawki za centralne ogrzewanie 1m2 powierzchni użytkowej

PDFZarządzenie Nr OR.0151.63.08.pdf- wprowadzenie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2009-2011

PDFZarządzenie Nr OR.0151.64.08.pdf-  zmiana zarządzenia Nr 4/ 2004 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 5 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia programu kontroli w Urzędzie Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0151.65.08.pdf- zmiana zarządzenia Nr OR. 0151- 25/08 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej  przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie Nr OR.0151.66.08.pdf- zmiana zarządzenia Nr 22/04 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie realizacji obowiązków w zakresie  przeciwdziałania  do obrotu finansowego wartości  majątkowych pochodzacych z nielegalnych lub nieujawnionych zródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

PDFZarządzenie Nr OR.0151.67.08.pdf- wprowadzenie zasad i trybu postępowania w postepowaniach o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Domaszowice gminnych jednotkach organizujących oraz regulaminu pracy komisji przetargowej
Zarządzenia Wójta Gminy (jako kierownika urzędu) OR.0152:


PDFZarządzenie OR.0152.1.08.PDF - powołanie komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. kancelaryjnych i archiwum

PDFZarządzenie OR.0152.2.08.PDF - ustalenie normy zakładowej zużycia paliwa

PDFZarządzenie OR.0152.3.08.PDF - zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie OR.0152.4.08.PDF - powołanie komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. kasy

PDFZarządzenie OR.0152.5.08.PDF - ustalenie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy w Domaszowicach


 PDFZarządzenie 0152.6.08.PDF - powołanie komisji konkurskowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie 0152.7.08.PDF - zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice

PDFZarządzeie Nr OR.0152.8.08.pdf- powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych

PDFZarządzenie Nr OR.0152.9.08.pdf- zmiana Zarządzenia Nr OR. 0152-5/06 Wójta Gminy Domaszowice z dn. 13.03.2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rozkładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

informację wytworzył(a): Dagmara Bak
za treść odpowiada: poszczególni pracownicy Urzędu Gminy
data wytworzenia: 02.01.2008r. 

Wersja XML