Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DOMASZOWICE - 2006r.

Zarządzenia Wójta Gminy (jako organu) OR.0151:

 PDFZarządzenie Nr OR.0151.1.06.PDF - powierzenie pełnienia obowiązków Skarbnika Gminy

 PDFZarządzenie Nr OR.0151.2.06.PDF - opracowanie układu wykonawczego budżetu gminy

 PDFZarządzenie Nr OR.0151.3.06.PDF - zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy

 PDFZarządzenie Nr OR.0151.4.06.PDF - ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza

 PDFZarządzenie Nr OR.0151.5.06.PDF - zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia procedur kontroli w Urzędzie Gminy Domaszowice

 PDFZarządzenie Nr OR.0151.6.06.PDF - powierzenie pełnienia obowiązków Skarbnika Gminy

 PDFZarządzenie Nr OR.0151.7.06.PDF - wprowadzenie schematu obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Domaszowice

 PDFZarządzenie Nr OR.0151.8.06.PDF - ustalenie stawek czynszu za dzierżawę gruntów

 PDFZarządzenie Nr OR.0151.9.06.PDF - opracowanie układu wykonawczego

 PDFZarządzenie Nr OR.0151.10.06.PDF - roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005r.

 PDFZarządzenie Nr OR.0151.11.06.PDF - powołanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 PDFZarządzenie Nr OR.0151.12.06.PDF - ustalenie ekwiwalentu dla członków OSP

 PDFZarządzenie Nr OR.0151.13.06.PDF - wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych itp.

 PDFZarządzenie Nr OR.0151.14.06.PDF - wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami itp. 

PDFZarządzenie Nr OR.0151.15.06.PDF - przeprowadzenie na terenie Gminy Domaszowice konkursu "Najpiękniejsza zagroda wiejska" i "Najpiękniejsza posesja"

PDFZarządzenie Nr OR.0151.16.06.PDF - zmiana układu wykonawczego budżetu gminy do uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/212/06 z dnia 28 kwietnia 2006r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.17.06.PDF - zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy

PDFZarządzenie Nr OR.0151.18.06.PDF - zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy do uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/222/06 z dnia 28 czerwca 2006r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.19.06.PDF - powołanie doraźnej Komisji przetargowej

PDFZarządzenie Nr OR.0151.20.06.PDF - zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.21.06.PDF - ustalenie stawki czynszu za 1m2 powierzchni uzytkowej pomieszczeń gospodarczych (budynki gospodarcze, garaże i inne pomieszczenia)

PDFZarządzenie Nr OR.0151.22.06.PDF - powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach

PDFZarządzenie Nr OR.0151.23.06.PDF - przedłożenie Radzie Gminy Domaszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu półrocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.24.06.PDF - powierzenie obowiązków Dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach

PDFZarządzenie Nr OR.0151.25.06.PDF - ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach

PDFZarządzenie Nr OR.0151.26.06.PDF - wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

PDFZarządzenie Nr OR.0151.27.06.PDF - wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

PDFZarządzenie Nr OR.0151.28.06.PDF - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyboru wójta

PDFZarządzenie Nr OR.0151.29.06.PDF - powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach

PDFZarządzenie Nr OR.0151.30.06.PDF - zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.31.06.PDF - zmian w budżecie Gminy Domaszowice na 2006r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.32.06.PDF - przeprowadzenia treningu doręczenia kart powołania do czynnej służby wojskowej w trybie akcji kurierskiej

PDFZarządzenie Nr OR.0151.33.06.pdf- przeprowadzenie inwenteryzacji

PDFZarządzenie Nr OR.0151.34.06.PDF - informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru wójta

PDFZarządzenie Nr OR.0151.35.06.PDF - powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach

PDFZarządzenie Nr OR.0151.36.06.PDF - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2006r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.37.06.PDF - przedstawienie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2007 rok

 PDFZarządzenie Nr OR.0151.38.06.PDF - zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.39.06.PDF - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2006r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.40.06.PDF - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu w roku 2007

PDFZarządzenie Nr OR.0151.41.06.PDF - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2006r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.42.06.PDF - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2006r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.43.06.PDF - zmiana Zarządzenia Nr 4/2004 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 05 stycznia 2004r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.44.06.PDF - ustalenie dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Zarządzenia Wójta Gminy (jako kierownika urzędu) OR.0152:

PDFZarządzenie Nr OR.0152.1.06.PDF - zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt

PDFZarządzenie Nr OR.0152.2.06.PDF - zmiana Regulaminu Pracy

PDFZarządzenie Nr OR.0152.3.06.PDF - powołanie komisji ds. sporządzenia spisu oraz protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej

PDFZarządzenie Nr OR.0152.4.06.PDF - zmiana Regulaminu Pracy

PDFZarządzenie Nr OR.0152.5.06.PDF - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

PDFZarządzenie Nr OR.0152.6.06.PDF - powołanie Komisji Socjalnej

PDFZarządzenie Nr OR.0152.7.06.PDF - zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0152.8.06.PDF - wprowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu programu komputerowego

PDFZarządzenie Nr OR.0152.9.06.pdf - zmiana Zarządzenia Nr OR. 0152-5/06 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

PDFZarządzenie Nr OR.0152.10.06.PDF - wprowadzenie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w Urzędzie Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0152.11.06.PDF - ustalenie zasad refundacji kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych przy monitorach ekranowych

PDFZarządzenie Nr OR.0152.12.06.PDF - zmiana Zarządzenia Nr OR.0152-5/06 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 13 marca 2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

informację wytworzył(a): Dagmara Bak
za treść odpowiada: poszczególni pracownicy Urzędu Gminy
data wytworzenia: 18-05-2006r.
Wersja XML