Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DOMASZOWICE - 2007r.

Zarządzenia Wójta Gminy (jako organu) OR.0151:

PDFzarządzenie OR.0151-1.07.PDF - opracowanie układu wykonawczego budżetu gminy do Uchwały Rady Gminy Nr IV/16/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-2.07.PDF - ustalenie stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0151-3.07.PDF - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-4.07.PDF - przedłożenie Radzie Gminy Domaszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok

PDFzarządzenie OR.0151-5.07.PDF - zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-6.07.PDF - ustalenie stawek opłat za wynajem nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0151-7.07.PDF - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007r.

PDFzarządzenie OR.0151-8.07.PDF - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0151-9.07.PDF - zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2007r.

PDFzarządzenie OR.0151-10.07.PDF - nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Domaszowice nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych

PDFzarządzenie OR.0151-11.07.PDF  - zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2007r.

PDFZarządzenie Nr OR.0151.12.07.pdf  - ustalenie wysokości stawki za wynajem autobusu

PDFzarządzenie OR.0151-13.07.PDF - powołanie Pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego

PDFzarządzenie OR.0151-14.07.PDF - powołanie zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego

PDFzarządzenie OR.0151-15.07.PDF - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007r.

PDFzarządzenie OR.0151-16.07.PDF - zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0151-17.07.PDF - zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0151-18.07.PDF - nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Domaszowice nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych

PDFzarządzenie OR.0151-19.07.PDF - zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0151-20.07.PDF - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007r.

PDFzarządzenie OR.0151-21.07.PDF - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007r.

PDFzarządzenie OR.0151-22.07.PDF - przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach

PDFzarządzenie OR.0151-23.07.PDF - zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-24.07.PDF - przedłożenie Radzie Gminy Domaszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007r.

PDFzarządzenie OR.0151-26.07.PDF - zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-27.07.PDF - zmiany Zarządzenia Nr OR.0151-14/07 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rozwoju lokalnego

PDFzarządzenie OR.0151-27a.07.PDF - powołanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

PDFzarządzenie OR.0151-28.07.PDF - informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

PDFzarządzenie OR.0151-29.07.PDF - zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-30.07.PDF - ustanowienie koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

PDFzarządzenie OR.0151-31.07.PDF - powołanie składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

PDFzarządzenie OR.0151-32.07.PDF - zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-33.07.PDF - zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-34.07.PDF - powołanie Komisji opiniującej wnioski o przyznaie nagród Wójta dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych Gminy

PDFzarządzenie OR.0151-35.07.PDF - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-36.07.PDF - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-37.07.PDF - powołanie Komisji zdawczo-odbiorczej ds. przekazania dokumentacji technicznej związanej z obiektami wodociągowymi oraz urządzeń wodociągowych: Woskowice Górne, Włochy, Strzelce, Siemysłów

PDFzarządzenie OR.0151-38.07.PDF - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-39.07.PDF - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-40.07.PDF - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-41.07.PDF - przedstawienie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu Gminy Domaszowice na 2008 rok

PDFzarządzenie OR.0151-42.07.PDF - zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-43.07.PDF - zmiany w budżecie Gminy Domaszowice na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-44.07.PDF - dokonanie  z urzędu odpisu na kontach podatkowych dłużników

PDFzarządzenie OR.0151-45.07.PDF - zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

PDFzarządzenie OR.0151-46.07.PDF - dokonanie  z urzędu odpisu na kontach podatkowych dłużników

PDFzarządzenie OR.0151-47.07.PDF - ustalenie stawki za centralne ogrzewanie 1 m2 powierzchni użytkowej

 
Zarządzenia Wójta Gminy (jako kierownika urzędu) OR.0152:

PDFzarządzenie OR.0152-1.07.PDF - zmiana Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0152-2.07.PDF - zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0152-3.07.PDF - powołanie składów komisji ds. sprawdzenia stanu technicznego urządzeń sportowych należących do gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0152-4.07.PDF - wprowadzenie zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0152-5.07.PDF - powołanie komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0152-6.07.PDF - wprowadzenie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwaifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Domaszowice

PDFzarządzenie OR.0152-7.07.PDF - przeprowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Domaszowice

PDFZarządzenie Nr OR.0152.8.07.pdf- zmiana zarządzenia Nr OR. 152-5/06 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 13 marca 2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

PDFZarządzenie Nr OR.0152.9.07.pdf-wpłata ekwiwolentu pieniężnego na zakup niektórych materiałów biurowych, mydła oraz herbaty

informację wytworzył(a): Dagmara Bak
za treść odpowiada: poszczególni pracownicy Urzędu Gminy
data wytworzenia: 02.01.2007r.
Wersja XML