Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA

Uchwała budżetowa na rok 2021 (ze zmianami)

PDFUchwała.XXI.175.2020.2020-12-30 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r..pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.13.2021 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2021 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr OR.0050.14.2021 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 26.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżacych w budżecie Gminy Domaszowice na 2021 rok.pdf

PDFUchwała.XXII.181.2021.2021-01-29 w sprawie zmiany budżetu.pdf

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy. Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.
Projekt budżetu przygotowuje Wójt. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa Rada Gminy. PDFuchwalaxvii11820122012-09-28-w-sprawie-trybu-prac-nad-projektem-budzetu.pdf
Dochodami gminy są:
- podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy,
- dochody z majątku gminy,
- subwencja ogólna z budżetu państwa.
Dochodami gminy mogą być:
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych,
- wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,
- spadki, zapisy i darowizny,
- inne dochody.
W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada Wójt Gminy.
Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo:
- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- dokonywania wydatków budżetowych,
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
- dysponowania rezerwami budżetu gminy,
- blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt informuje ponadto mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
Kontrolę gospodarki finansowej gmin sprawują regionalne izby obrachunkowe.

Uchwały budżetowe w latach poprzednich:

2017 PDFUchwała Nr XXII.134.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok.pdf

2016 PDFUchwała Nr XII.69.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok.pdf

2015 PDFUchwała.IV.13.2014.2014-12-30 w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Domaszowice na 2015 rok.pdf

2014 PDFUchwała.XXVII.204.2013.2013-12-27 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2014 rok.pdf

2013 PDFUchwała.XX.142.2012.2012-12-28 w sprawie uchwalenia budzetu na 2013 rok.pdf

2012 PDFUchwała.XII.78.2011.2011-12-29 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2012 r.pdf

2011 PDFUchwała.III.10.10.2010-12-28 uchwalenie budżetu gminy na 2011 rok.pdf

2010 PDFUchwała Budżetowa na rok 2010.XXXIII.186.09.2009.pdf

2009 PDFuchwała XXII.123.08.PDF

2008 PDFUchwała XIII.68.07.PDF

2007 PDFUchwała IV.16.2006.PDF

2006 PDFUchwała XXIX.184.05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r..PDF

2005 DOCUchwała Nr XXI.141.04 z dn. 28.12.04 uchwalenie budżetu.doc

DOCOBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY DOMASZOWICE NA 2003r.doc

DOCUchwała Nr III.16.02 z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003r..doc

Wersja XML