Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT NA 2006r.

STAWKI PODATKÓW NA ROK 2006 W GMINIE DOMASZOWICE

 

Rodzaj podatku lub opłaty

Stawka podatku lub opłaty

Zwolnienia

Podatek rolny

27,88 zł za 1q – stawka przyjęta wg średniej ceny skupu żyta GUS

 

-

Podatek od nieruchomości

1) od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m2 powierzchni,

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od 1 ha powierzchni,

- pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,18 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

- mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku   publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli – 2% ich wartości

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

- budynki gospodarcze stanowiące własność lub użytkowane dożywotnio przez emerytów i rencistów,

- nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy,

- nieruchomości zajęte na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych,

- budynki i budowle służące do zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę,

- powierzchnie piwnic, poddaszy i strychów.

 

Podatek od posiadania psów

19,00 zł od każdego psa

Zwolnienie z podatku w przypadku posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rodzinnych

Podatek od środków transportowych

Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:

- od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: od 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy,

- od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku określa załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy,

- od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy,

- od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy,

- od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku rolnego, stawkę podatku określa załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy,

- od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy,

- od autobusu z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy

Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

- środki transportowe będące własnością Urzędu Gminy

 

Opłata targowa

- przy sprzedaży artykułów, towarów z wozu konnego – od wozu – 5,00 zł; z samochodu, platformy, przyczepy samochodowej o ład. do 1,5 tony (od samochodu, przyczepy, platformy) – 30,00 zł; z samochodu, platformy, przyczepy samochodowej o ład. powyżej 1,5 tony (od samochodu, przyczepy, platformy) – 40,00 zł; z wózka ręcznego, roweru (od wózka, roweru) – 2,00 zł; z ręki, kosza, skrzynki, wiadra – od osoby – 1,00 zł,

- przy sprzedaży artykułów ze stoiska, bez względu na rodzaj stoiska artykułów spożywczych bez względu na pochodzenie – 25,00 zł; artykułów przemysłowych bez względu na pochodzenie – 25,00 zł; artykułów używanych (odzież, obuwie itp.) – 15,00 zł; artykułów będących produktami wytworzonymi przez osoby sprzedające od 1m2 zajmowanej powierzchni – 3,00 zł,

- sprzedaż artykułów bezpośrednio konsumpcyjnych (mała gastronomia) z samochodu – 40,00 zł; z wózka, stolika itp. – 15,00 zł

Nie pobiera się opłaty od osób sprzedających runo leśne (jagody, maliny, poziomki, grzyby, itp.)

Opłata za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

za wypis i za wyrys – 30,00 zł

-

Patrz również:

PDFUchwała Nr XXVIII.179.05 - ZMIANA UCHWAŁY W SPRAWIE DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY I WZORU INFORMACJI O GRUNTACH.PDF

PDFUchwała Nr XXVIII.180.05 - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.PDF

PDFUchwała Nr XXVIII.181.05 - PODATEK OD POSIADANIA PSÓW.PDF

PDFUchwała Nr XXVIII.182.05 - PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.PDF

Wersja XML