Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach

Gminna Biblioteka Publiczna
Dyrektor - Edyta Matkowska
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice
tel. 410 82 50, e-mail:
www: http://www.gbp-domaszowice.wbp.opole.pl


Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach jest samorządową instytucją kultury od 1 czerwca 2013  roku, posiadającą osobowość prawną. Biblioteka wpisana jest do rejestru Gminnych Instytucji Kultury pod numerem 1/2013 powołaną uchwałą Nr XXIV.181.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 24 czerwca 2013 r. Wydany został akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury oraz Statut. Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej a nadzór merytoryczny nad jej działalnością prowadzi Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu.
Podstawowym celem i głównym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie oraz ochrona materiałów bibliotecznych, popularyzowanie wiedzy, kultury, książki i czytelnictwa a także rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oświatowych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy.
Biblioteka udostępnia 5 958 woluminów, w tym literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży, lektury szkolne, literatura beletrystyczna oraz książki popularno-naukowe z różnych dziedzin. Zbiory Biblioteki są systematycznie uzupełniane i poszerzane o nowości dostępne na rynku wydawniczym. Księgozbiór Biblioteki jest prowadzony w systemie bibliotecznym Mak+ oraz udostępniamy dla czytelników
katalog on - line naszych zbiorów  z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet.
Co roku bierzemy udział w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w ramach którego otrzymujemy dotację na zakup książek.
Biblioteka udostępnia stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu z którego nieodpłatnie mogą korzystać mieszkańcy.
Współdziałamy ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami działającymi na terenie naszej gminy.

Wersja XML