Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Dziedzice

                                                                                               Domaszowice 2013-11-05

 

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y ch  d o  d z i e r ż a w y

 

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR.0050.93.2013 z dnia  30 października 2013 r.  Wójt Gminy wyznacza do dzierżawy:

- działka numer 119/2 o pow. 0.0900 ha z karty mapy 1,

  KW  OP1U/00081285/2, obręb Dziedzice,

- działka numer 117/2 o pow. 0.2600 ha z karty mapy 1,

   KW OP1U/00081282/1, obręb Dziedzice,

- działka numer 127/2 o pow. 0.1700 ha z karty mapy 1

   KW OP1U/00055675/2, obręb Dziedzice,

- działka numer 128/2 o pow. 0.1500 ha z karty mapy 1

   KW OP1U/00081284/5, obręb Dziedzice,

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dziedzice teren oznaczony jest symbolem MM– tereny zabudowy mieszanej.

              Wysokość rocznego czynszu

              dzierżawnego wynosi     -   2.0970 q żyta

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa Dziedzice na okres 21 dni t.j. od dnia 05 listopada 2013 do 26 listopada 2013 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domszowice.pl

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. nr 10.

                                                                      

 

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                  Domaszowice

Wersja XML