Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Nowa Wieś KW OP1U/00065928/4

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

I I I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości nie zabudowanej położonej w miejscowości  Nowa Wieś   obejmującej działkę numer 11 o powierzchni 0.5000 ha, k.m. 1, księga wieczysta numer OP1U/00065928/4. Działka nie zabudowana, położona w regionie wiejskim w otoczeniu zabudowy mieszanej. Dojazd dogodny, uzbrojenie sieciowe działki: energia elektrucznai woda – w bliskości.W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś  działka numer 11 oznaczona jest symbolem MM  – teren zabudowy mieszanej w części frontowej 3000 m² oraz RP - teren użytków rolnych w pozostałej części 2000 m². Przedmiotowa  nieruchomość stanowi  mienie komunalne  Gminy   Domaszowice  nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto              36 114,80 zł

Wysokość wadium:                                                3 612,00 zł

Minimalne postąpienie:                                             400,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 06 marca 2014 r. o godzinie 14.00 w Sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice . Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 28 lutego 2014 roku.Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu  oraz koszty geodezyjne w kwocie 376,00 zł płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

                                    Wójt  Gminy

                                   Zenon Kotarski     

Domaszowice 2014-02-03   

Wersja XML