Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Stanowisko ds. kasy - ROZSTRZYGNIĘTY

- dodano listę osób spełniających wymogi formalne oraz informację o rozmowie kwalifikacyjnej

-dodano protokół z przeprowadzonego naboru oraz informację Wójta Gminy Domaszowice o wyniku naboru

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

 

1. Stanowisko pracy:

           Stanowisko ds. kasy

            Wymiar czasu pracy: pełny etat

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

4. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

5. Warunki pracy na stanowisku:

1)      praca na pełny etat,

2)   praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

3)     wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Domaszowice,

4)      wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca,

5)      praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

6)      kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu.

6. Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w marcu 2014 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Domaszowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

7. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kwestionariusz osobowy,
 6. pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
 8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata  do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój Nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na Stanowisko ds. kasy”  w terminie do 15 kwietnia  2014 r. do godz. 15.30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Ewelina Moniuszko-Czuczwara – Skarbnik Gminy, tel. 077 410 82 50, wew. 103 (informacje merytoryczne) i Anna Bodzioch – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, tel. 077 410 82 50 wew. 105 (informacje formalne związane z dokumentacją konkursową).

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Wybór kandydata może być poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.

W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.domaszowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice.

                                                                                  Wójt Gminy

/-/ Zenon Kotarski

Domaszowice, 02.04.2014  r.


Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu

 

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe na stanowisko ds. kasy wpłynęło 7 ofert. Spośród nich 2 nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu.

Osoby, które zakwalifikowały się na rozmowę kwalifikacyjną:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Liliana Mazur

Włochy

2

Mieczysław Nyczaj

Namysłów

3

Anna Swędrak

Domaszowice

4

Tomasz Talkowski

Namysłów

5

Bernadeta Zawadzka

Świbne

Domaszowice, 2014.04.18

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na stanowisko ds. kasy odbędzie się 24 kwietnia 2014 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                      Alicja Piasecka


Protokół oraz informacja o wyniku naboru:

PDFProtokól z naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kasy w Urzędzie Gminy Domaszowice.pdf

PDFInformacja Wójta Gminy Domaszowice o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. kasy w Urzędzie Gminy Domaszowice.pdf

Wersja XML